top of page

Politika zasebnosti

Politika zasebnosti podjetja Apolonija Infinity of Chi, Apolonija Brin, s.p.

 

O POLITIKI VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Namen Politike varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika) je seznanitev Naročnikov Uporabnikov ter drugih oseb (v nadaljevanju: Posamezniki) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani podjetja Apolonija Infinity of Chi, Apolonija Brin, s.p., Podmilščakova 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: podjetje) ter pravicami Posameznikov na tem področju. Hkrati ta Politika dodatno pojasnjuje soglasje za obdelavo podatkov.

 

V Politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije:

 1. kontaktne informacije podjetja in kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov,

 2. namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov Posameznikov, vključno s profiliranjem osebnih podatkov Posameznikov,

 3. posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje države,

 4. čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,

 5. pravice Posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,

 6. pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih 

 

Kjer je to primerno, se določila, ki se nanašajo na Posameznike, uporabljajo tudi za vprašanja tajnosti in zaupnosti komunikacij uporabnikov, ki so pravne osebe.

OSNOVNI POJMI

V nadaljevanju je seznam osnovnih pojmov, ki jih najdete v Politiki.

 

Osebni podatek: osebni podatek je informacija, ki Posameznika identificira kot določenega ali določljivega Posameznika. Posameznik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za Posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

 

Obdelava osebnih podatkov: pomeni kakršno koli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, zlasti pa zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje osebnih podatkov. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

Upravljavec osebnih podatkov: je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave podatkov oziroma oseba, določena z zakonom, ki določa tudi namene in sredstva obdelave.

 

Oblikovanje profilov: pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s Posameznikom

 

Anonimiziranje: je takšna sprememba oblike osebnih podatkov, da jih ni več mogoče povezati s Posameznikom ali je to mogoče le z nesorazmerno velikimi napori, stroški ali porabo časa.

 

Avtomatizirano odločanje: pomeni odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi (vključno s profiliranjem), ki ima pravne učinke ali pa lahko znatno vpliva na Posameznika.

 

Privolitev posameznika: privolitev Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pomeni vsako prostovoljno, informirano in nedvoumno izjavo volje Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

UPRAVLJAVEC IN POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov Posameznikov, ki se obdelujejo v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov, je Apolonija Infinity of Chi, Apolonija Brin, s.p., Podmilščakova 55, 1000 Ljubljana. V podjetju je imenovana pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu: apolonijainfinity888@gmail.com.

NAMENI OBDELAVE IN PODLAGE ZA OBDELAVO PODATKOV

Obdelava na podlagi pogodbe:

Na podlagi pogodbe podjetje zbira osebne podatke za naslednje namene:

 • sklenitve, izvajanja pogodbe spremljanja in prekinitve naročniškega razmerja

 • namene identifikacije Posameznika

 • obveščanja Posameznika o uspešnem naročilu in morebitnih spremembah

 • za izvedbo storitev in naročilo izdelkov

 • obveščanja v primeru dogodkov in tečajev

 • za reševanje reklamacij in ugovorov

 • za kreiranje in pošiljanje računov in hranjenja podatkov o nakupu v skladu z veljavno zakonodajo

Obdelava na podlagi zakonitega interesa:

Podjetje na podlagi zakonitega interesa obdeluje osebne podatke za naslednje namene:

 • identifikacija in preprečevanje morebitnih zlorab in prevar, odkrivanje in preprečevanje goljufij in zlorabe naših storitev, pri čemer lahko podatke posredujemo tudi drugim ponudnikom tovrstnih storitev, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim organom, ki imajo pristojnost

 • za potrebe informacijske varnosti, izpolnjevanja zahtev v zvezi s kakovostjo naših storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov

 • za morebitne pravne postopke, ki so lahko povezani z izvršbo, sodno ali izvensodno izterjavo in obrambo pred morebitnimi zahtevki

Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov: 

Obdelava podatkov lahko temelji na nedvoumnem in jasnem soglasju, ki ga Posameznik da podjetju. Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbi in storitvah, o novih zapisih na spletni strani (prijava na elektronske novice in zadnje novosti v ponudbi, zdravi prehrani), za namene neposrednega trženja (prijava na ekskluzivna povabila na delavnice, programe in dogodke), namene segmentiranja (prijava na le tebi prijazne in individualizirano kreirane e-maile in oglase na Facebooku), pripravo ponudbe, prilagojene Posameznikovim uporabniškim navadam ali opravljanje storitev z dodano vrednostjo. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki jih je v soglasju izbral Posameznik. Obveščanje z uporabo e-poštnega naslova vključuje posredovanje e-poštnega naslova zunanjemu obdelovalcu z namenom prikaza oglasnih sporočil podjetja med brskanjem na spletu.

 

Soglasje lahko da eden od staršev, rejnik ali skrbnik za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo soglasja ne more podati sam. Takšno soglasje bo veljalo dokler ga eden od staršev, rejnik ali skrbnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo to pravico pridobi, ne prekliče ali spremeni.

 

Katere osebne podatke zbira podjetje

Obdelujemo osebne podatke, ki jih posameznik vnese na spletni strani. Osebnih podatkov ne prodajamo, delimo ali kako drugače posredujemo tretjim osebam, razen za potrebe, ki so navedene v Politiki.

 

V primeru, da je Posameznik zgolj obiskovalec spletne strani, se o Posamezniku zbirajo podatki samo z uporabo piškotkov. Če je Posameznik uporabnik oz. naročnik storitev ali izdelkov podjetja, podjetje obdeluje tudi druge osebne podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev in naročila izdelkov, ki jih je Posameznik naročil in jih uporablja, pri tem pa želi podjetje zagotoviti čim boljšo uporabniško izkušnjo.

 

Podjetje obdeluje tako neosebne podatke, kot tudi osebne podatke, ki jih Posameznik posreduje ali jih podjetje pridobi, ko Posameznik uporablja storitve ali naroči izdelke podjetja.

 • neosebne podatke: podatke o napravi ali druge dnevniške (angl. log) podatke, ki se pridobivajo avtomatično, med uporabo storitev;

 • osebni podatki: podatke obdeluje podjetje, če jih sami vnesete ali kadar ima podjetje zakoniti interes za obdelavo (IP naslov).

 

Podjetje obdeluje naslednje osebne podatke:

 • e-mail naslov

 • ime in priimek

 • domači naslov

 • IP naslov

 • poslovne podatke, preko katerih je možna identifikacija posameznika

 • arhiv morebitne dodatne komunikacije in druge osebne podatke, ki jih pridobi podjetje z neposredno komunikacijo s Posamezniki, ki osebne podatke prostovoljno delijo

 • čas obiska strani, status aktivnosti, čas vpisa in izpisa iz uporabniškega računa, user ID, uporabniško ime, ime države, kjer se nahaja Posameznik, časovno območje, operacijski sistem, ki ga uporablja Posameznik ter kateri brskalnik uporablja Posameznik pri uporabi storitev podjetja

POSREDOVANJE PODATKOV TRETJIM OSEBAM TER POSREDOVANJE PODATKOV V TRETJE DRŽAVE (DRŽAVE, KI NISO ČLANICE EVROPSKE UNIJE ALI EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA)

 

Zbranih osebnih podatkov podjetje ne posreduje tretjim osebam, razen kolikor je to v skladu z veljavno zakonodajo. Osebnih podatkov ne podjetje ne posreduje v tretje države. Vaši podatki se obdelujejo le na območju znotraj Evropske unije.

 

Avtomatizirano sprejemanje odločitev in profiliranje

 

Posameznikovi osebni podatki niso predmet avtomatiziranega sprejemanja odločitev, prav tako niso predmet oblikovanja profilov.

 

ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

 

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let.

 

Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

 

Če se podatki o prometu obdelujejo na podlagi privolitve posameznika zaradi trženja storitev, prodaje blaga ali izvajanja storitev z dodano vrednostjo, se ti podatki v potrebnem obsegu lahko obdelujejo toliko časa, dokler je to potrebno za takšno trženje ali storitve.

 

Vsi ostali podatki, ki so pridobljeni za namene obveščanja in neposrednega trženja, se hranijo do preklica.

PRAVICE POSAMEZNIKOV V ZVEZI Z OBDELOVANJEM OSEBNIH PODATKOV

Posameznikom omogoča podjetje naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

 • kadarkoli preklicati soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Če želi Posameznik zgolj posodobiti osebne podatke, lahko to stori v uporabniškem računu.

 • do seznanitve: pridobiti potrditev ali podjetje obdeluje Posameznikove osebne podatke;

 • dobiti dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo na Posameznika ter kopijo teh informacij, dobiti informacije o namenih obdelave, vrstah osebnih podatkov, ali se osebni podatki prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo ipd.;

 • da brez nepotrebnega odlašanja podjetje popravi netočne osebne podatke, ki se nanašajo na Posameznika ter pravico, da osebne podatke dopolnite;

 • do izbrisa (pravica do pozabe): Posameznik lahko zahteva, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke, ki se nanašajo na Posameznika v določenih primerih, kadar obdelava ni več potrebna za namene, za katere so bili zbrani osebni podatki ali kako drugače obdelani, ali kadar je podjetje zbralo osebne podatke na podlagi privolitve in Posameznik prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov ipd.;

 • omejitve obdelave v določenih primerih, kot na primer kadar Posameznik oporeka točnosti podatkov ipd.;

 • prenosljivosti podatkov. Posameznik ima pravico pridobiti osebne podatke v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ter pravico posredovati osebne podatke drugemu upravljavcu v določenih primerih;

 • kadarkoli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov v zvezi s Posameznikom na podlagi zakonitega interesa, pravico ugovarjati neposrednemu trženju ter profiliranju, če je povezano z neposrednim trženjem;

 • izjaviti, da zanj ne velja odločitev, ki temelji samo na avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke, ki se navezujejo na Posameznika ali bistveno vpliva na Posameznika na podoben. Če je odločitev (1) nujna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med Posameznikom in podjetjem ali (2) utemeljena z izrecno privolitvijo Posameznika, bo podjetje izvedlo ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov Posameznika in zagotovilo vsaj pravico do osebnega posredovanja upravljavca, do izražanja Posameznikovega lastnega stališča in izpodbijanja odločitve;

 • pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, neodvisno od prej naštetih pravic, če je Posameznik prepričan, da obdelava Posameznikovih osebnih podatkov pomeni kršitev GDPR. Pritožbo lahko Posameznik vloži pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-mail: ip@ip-rs.si, telefon: 00386 1 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si.

 

Podjetje zagotavlja posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu od prejema zahteve. Podjetje lahko rok za uresničevanje pravic posameznika podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev.

 

Če podjetje podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti posameznika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

 

Podjetje sprejema zahteve v zvezi s pravicami posameznika po telefonu, na številki 041-317-215 ali na elektronski naslov apolonijainfinity888@gmail.com

 

Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače.

 

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto Posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko podjetje zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

Umik soglasja za e-obveščanje

Posameznik lahko kadarkoli prekliče soglasje za prejemanje e-obvestil ter privolitev za neposredno trženje s tem ko:

 • klikne na gumb 'odjavite', ki bo v vsakem od obvestil podjetja

 • pošlje obvestilo o umiku soglasja ali obvestilo o ugovoru glede obdelave osebnih podatkov na apolonijainfinity888@gmail.com.

 

Umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov  v obdobju, odkar je Posameznik dal soglasje za obdelavo, do takrat, ko je Posameznik preklical soglasje za obdelavo.

Po prejetju Posameznikovega preklica soglasja za obdelavo bo podjetje prenehalo obdelovati osebne podatke Posameznika in jih v roku 10 dni izbrisalo. Podjetje bo Posameznika obvestilo, da je upoštevalo preklic soglasja. Na podlagi Posameznikovega ugovora glede neposrednega trženja bo podjetje najkasneje v 15 dneh prenehalo z obdelavo e-mail naslova za namene neposrednega trženja in bo o tem obvestilo Posameznika.

Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju Posameznika s podjetjem.

 

Posameznik lahko morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, sporoči na 041-317-215 ali na elektronski naslov apolonijainfinity888@gmail.com, oziroma po pošti na naslov Apolonija Infinity of Chi, Apolonija Brin, s.p., Podmilščakova 55, 1000 Ljubljana. 

 

Če je Posameznik pri podjetju uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi podjetja meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri podjetju v roku 15 dni. Podjetje mora o pritožbi odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

 

Piškotki

Piškotki so majhne datoteke z informacijami, ki se začasno shranijo na Posameznikov računalnik. Ko se piškotki namestijo na računalnik, o tem Posameznik ni obveščen. Glavni namen piškotkov je, da spletni strežniki prepoznajo Posameznikov računalnik in spletni brskalnik, prilagodijo spletno stran ter poskrbijo za enostavnost in hitrost. Piškotki omogočijo, da podjetje Posamezniku prikaže pravilne informacije, ki jih išče in ki ga zanimajo. Z zbiranjem in pomnjenjem informacij o Posameznikovih nastavitvah spletnega mesta s pomočjo piškotkov lahko podjetje zagotovi boljšo spletno stran in trženjske izkušnje. Piškotki podjetju ne omogočajo dostopa do računalnika. Podatki, ki jih podjetje zbira preko piškotkov, ne vključujejo osebnih podatkov.

 

Večina spletnih brskalnikov omogoča, da Posameznik nastavi piškote. Piškotke lahko Posameznik  zavrne ali sprejme s funkcijo, vgrajeno v spletne brskalnike. Če piškotke zavrne, lahko naprej uporablja našo spletno stran, vendar določene podstrani ne bodo delovale.

 

V nadaljevanju se nahajajo povezave do navodil, kako lahko Posameznik izključi piškotke v spletnem brskalniku.

 

Od piškotkov (razen nujnih) lahko Posamezni kadarkoli odstopi.

 

KATERE PIŠKOTKE UPORABLJA PODJETJE

 1. Nujno potrebni piškotki za delovanje spletnih strani

 2. Piškotki tretjih strani

Upravljanje in brisanje piškotkov

Če želi Posameznik spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to stori z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje piškotkov večina brskalnikov omogoča sprejetje ali zavrnitev vseh piškotkov, sprejetje samo določeno vrsto piškotkov ali pa Posameznika opozori, da želi spletna stran shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko Posameznik enostavno izbriše. Če Posameznik spremeni ali izbriše brskalnikovo datoteko s piškotki, spremeni ali nagradi brskalnik ali napravo, bo morda moral ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika.

SPREMEMBA POLITIKE

Podjetje si pridružuje pravico po lastni presoji posodobiti, spremeniti ali zamenjati katerikoli del Politike, z objavo posodobitve ali spremembe na spletni strani brez predhodnega obvestila. Kakršnakoli sprememba velja od dneva javne objave spremenjene Politike na spletni strani.

bottom of page